creditcard

महत्वाची बातमी: संपूर्ण नाशिक शहरात या दिवशी पाणीपुरवठा नाही !

axis

नाशिक (प्रतिनिधी): मनपाचे गंगापुर धरण रा.वॉटर पंपिंग स्टेशन येथे महावितरण कंपनीकडील अ)132 के.व्ही. सातपुर ब)132 के.व्ही. महिंद्रा या दोन एक्सप्रेस फिडरवरुन जॅकवेलसाठी 33 के.व्ही. वीजपुरवठा कार्यान्वित आहे व मुकणे धरण रॉवॉटर पंपींग स्टेशन येथे महावितरण कंपनीचे रेमंड सबस्टेशन गोंदे येथुन 33 के.व्ही वीजपुरवठा घेण्यात आलेला आहे.

No posts found.

सदरचे केंद्रांवरील महावितरणकडुन ओव्हरहेड लाईनची पावसाळापुर्व कामे करणे करीता दि. 22/05/2021 रोजी सकाळी 09.30 ते सायंकाळी 6.00 वाजेपावेतो वीजपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. सबब सदर दोन्हीही ठिकाणाहून होणारा पुर्ण शहराचा पाणीपुरवठा दि. 22/05/2021 रोजी बंद ठेवून उपरोक्त नमुद कामे करता येणे शक्य होणार आहे.

तरी मनपाचे  मनपाचे गंगापुर धरण व मुकणे धरण रॉ.वॉटर पंपिंग स्टेशन येथून संपूर्ण शहरास होणारा दि. 22/05/2021 रोजीचा सकाळचा व सायंकाळचा पाणीपुरवठा होणार नाही तसेच दि. 23/05/2021 रोजीचा सकाळचा पाणीपुरवठा कमी दाबाने होईल याची नागरीकांनी नोंद घ्यावी व मनपास सहकार्य करावे असे आवाहन नाशिक महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आले आहे.